Sửa chữa vặt Sửa vặt nhanh Sua chua vat Sua vat nhanh Sửa điện nước tại nhà
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Luật Hà Huy, điện thoại 0913.577.696 (Việt Nam), (0049)017.657.759.572 (Châu Âu) tên giao dịch quốc tế "HAHUY LAW FIRM" được Sở Tư pháp TP Hà Nội cấp giấy phép hoạt động ngày 03/11/2009. Nhãn hiệu Công ty được bảo hộ tại Việt Nam, Ba Lan, Séc và Cộng hòa liên bang Đức. Luật sư Công ty là những chuyên gia pháp...
Hỗ trợ trực tuyến
My status
        Tin tức - Nghiên cứu luật quốc tế
Thoả ước Lahay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp (ngày 06.11.1925) - Văn kiện Lahay (ngày 28.11.1960)
(2016-10-22 02:27:00)

Danh mục các Điều Điều 1 Thành lập Liên hiệp Điều 2 Định nghĩa Điều 3 Quyền đăng ký quốc tế Điều 4 Đăng ký tại Văn phòng quốc tế hoặc thông qua Cơ quan quốc gia Điều 5 Tờ khai đơn; Nội dung đơn Điều 6 Đăng bạ Kiểu dáng quốc tế; Ngày đăng ký; Công bố; Trì hoãn công bố; Truy cập của công chúng vào hồ sơ đăng ký

www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx 

Điều 7              Hiệu lực pháp lý của Đăng ký

Điều 8               Từ chối bảo hộ bởi Cơ quan quốc gia; Các biện pháp phản đối từ chối; Các yêu cầu bổ sung mà Cơ quan quốc gia được phép yêu cầu

Điều 9               Quyền ưu tiên

Điều 10             Gia hạn Đăng ký

Điều 11  Thời hạn bảo hộ

Điều 12             Thay đổi quyền sở hữu

Điều 13            Từ bỏ Đăng ký

Điều 14            Dấu hiệu; Thông báo kiểu dáng quốc tế

Điều 15            Phí

Điều 16             Phí dành cho các nước Thành viên

Điều 17            Quy chế

Điều 18             Khả năng đạt được sự bảo hộ theo luật quốc gia và          Theo

                      các  Điều ước về Bản quyền

Điều 19:       [bãi bỏ]

Điều 20:      [bãi bỏ]

Điều 21:      [bãi bỏ]

Điều 22:      [bãi bỏ]

Điều 23:      Ký kết; Phê chuẩn

Điều 24:      Tham gia

Điều 25:      Thi hành Thoả ước trong luật quốc gia

Điều 26:      Bắt đầu hiệu lực

Điều 27:      Vùng lãnh thổ

Điều 28:      Bãi ước

Điều 29:      Sửa đổi

Điều 30:      Nhóm nước

Điều 31:      áp dụng Văn kiện 1925 hoặc Văn kiện 1934

Điều 32:      Nghị định thư kèm theo

Điều 33:      Ký kết; Các bản sao có xác nhận

 

Điều 1

Thành lập Liên minh

Các Nước Thành viên hợp thành Liên minh đặc biệt về đăng ký quốc tế 

kiểu dáng công nghiệp.

(2)  Chỉ những Nước Thành viên của Liên minh quốc tế về bảo hộ sở hữu công nghiệp mới có thể trở thành nước tham gia Thoả ước này.

 

Điều 2

Định nghĩa

Nhằm các mục đích của Thoả ước này:

“Thoả ước 1925” là Thoả ước La Hay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp ngày 06.11.1925;

“Thoả ước 1934” là Thoả ước La Hay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp ngày 06.11.1925, được sửa đổi tại Luân Đôn ngày 02.6.1934;

“Thoả ước này” hoặc “Thoả ước hiện hành” là Thoả ước La Hay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp được xây dựng trên cơ sở Văn kiện này;

“Quy chế”  là Quy chế về việc thi hành Thoả ước này;

“Văn phòng quốc tế”  là Văn phòng của Liên minh quốc tế về bảo hộ sở hữu công nghiệp;

“Đăng ký quốc tế”  là đăng ký được thực hiện tại Văn phòng quốc tế;

“Đăng ký quốc gia”  là đăng ký được thực hiện tại Cơ quan quốc gia của nước thành viên;

“Đăng ký nhiều đối tượng” là đăng lý gồm nhiều kiểu dáng;

“Nước xuất xứ của đơn đăng ký quốc tế”  là Nước Thành viên nơi người nộp đơn có cơ sở công nghiệp hoặc thương mại có hoạt động thực thụ hoặc, nếu người nộp đơn có những cơ sở như vậy tại nhiều nước Thành viên, thì nước xuất xứ là Nước Thành viên mà người đó nêu trong đơn; nếu người nộp đơn không có cơ sở như vậy ở bất kỳ Nước Thành viên nào, thì nước xuất xứ là Nước Thành viên nơi người đó cư trú; nếu người đó không có nơi cư trú tại nước Thành viên, thì nước xuất xứ là Nước Thành viên mà người đó là công dân;

“Nước có thủ tục xét nghiệm tính mới”  là Nước Thành viên có luật quốc gia quy định về hệ thống liên quan đến việc Cơ quan quốc gia chủ động tra cứu và xét nghiệm sơ bộ về tính mới của từng kiểu dáng được nêu trong đơn.

 

Điều 3

Quyền đăng ký quốc tế

Công dân của các Nước Thành viên và những người không phải là công dân của bất kỳ Nước Thành viên nào, cư trú hoặc có cơ sở công nghiệp hoặc thương mại thực sự và có hiệu quả  trên lãnh thổ của Nước Thành viên đều có thể đăng ký các kiểu dáng tại Văn phòng quốc tế...

Nguồn: Tổng cục Hải quan

www.customs.gov.vn